bannière Bangkok

french flag english flag thai flag
Are you looking for a teacher?
Do you wish to receive job offers?
Suggestions? Questions? Issues with the website?

การนำเสนอทาง

สมาคมครูผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส

สมาคมครูผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2547เป็นเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนครูอาจารย์ผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย

รายการ

 1. ความเป็นมาของโครงการ

  ในปีพ.ศ. 2547 ครูอาจารย์ชาวไทยต้องการครูผู้ช่วยชาวต่างชาติผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ในโรงเรียนมากขึ้นเรื่อย ๆ จำนวนครูชาวต่างชาติผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ที่ทำงานในโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลมีจำนวนมากขึ้นและความต้องการดังกล่าวก็มีอย่างต่อเนื่อง

  ในเดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2548 การประชุมครั้งแรกได้รับการจัดขึ้นภายใต้แรงผลักดันของ Stéphan Orivel จากสำนักงานความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส (BCF) (สถานทูตฝรั่งเศส)Suzy Jessua (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศส) และ Pascal Santier (ครู FLE ในโรงเรียนสีกัน, สมาคมฝรั่งเศส)Stéphan Orivel กล่าวว่า “บทสรุปของการประชุมเป็นไปในทางที่ดีมาก แม้ว่าจะเป็นเพียงการประชุมครั้งแรก แต่ก็มีประเด็นต่าง ๆ มากมายและผู้เข้าประชุมก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดี”) สมาคม AFEP (สมาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสผู้สอนในโรงเรียนรัฐบาล) แห่งประเทศไทยได้รับการก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2548 (ตามกฎหมายฝรั่งเศสปี 2444)

  1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 10 ปีหลังจากนั้น สมาคมนี้ถูกปิดตัวลงในวันที่

  จากวันที่ 7 - 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในการเข้าค่ายภาษาฝรั่งเศสระดับชาติของโรงเรียนมัธยมต่าง ๆ ในประเทศไทย ครูอาจารย์ชาวไทยต่าง ๆ แสดงความเสียดายต่อการปิดตัวลงของสมาคม AFEP แห่งประเทศไทย

  อันที่จริงแล้ว เหล่าครูอาจารย์ชาวไทยได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความต้องการและจำเป็นในการจัดตั้งกลุ่มครูอาจารย์ผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ และการผลักดันในการจัดตั้งกลุ่มใหม่ก็ได้รับคะแนนเป็นเอกฉันท์

  เพื่อตอบรับความต้องการนี้
  สมาคมครูผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย จึงได้รับการก่อตั้งขึ้น

 2. เป้าหมายในการทำงานของสมาคม

  1. กระตุ้นและผลักดันการสนับสนุนและความมือระหว่างครูอาจารย์ จัดและผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและการพบปะกันระหว่างครูอาจารย์ ให้ข้อมูล แนะนำ และช่วยเหลือครูอาจารย์ผู้เป็นสมาชิกใหม่ในการฝึกอบรบเกี่ยวกับการศึกษา

  2. ตอบรับความต้องการของโรงเรียนหรือรายบุคคลที่ค้นหาผู้ช่วยทางภาษา ครู อาจารย์ของ FLE

  3. รวบรวมและแจกจ่ายงานต่าง ๆ ของ FLE หรืองานเฉพาทางอย่างอื่นเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสให้กับสมาชิกทุกคนในสมาคม

  4. สมาคมครูผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง แต่สมาชิกทุกคนใช้ภาษาฝรั่งเศสและยึดถือคุณค่าบางประการเช่นเดียวกันกับองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส โดยเฉพาะ

   • เสรีภาพในการแสดงออก
   • ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
   • สันติภาพ
   • การปกครองระบบประชาธิปไตย
   • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

   ตลอดจน

   • การแบ่งปันความมั่งคั่งทางการเงินและความพอเพียงทางเศรษฐกิจ
   • ความคุ้มครองทางสังคม
   • ความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิง
   • การต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ
   • โลกวิสัยนิยม
 3. ระดับต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมต่างของสมาชิกในสมาคม

  สมาชิกจะมีทางเลือกในการมีส่วนร่วม โดยจะแบ่งเป็นหลายระดับดังนี้

  • รับข้อเสนองานผ่านทางอีเมล์และยื่นสมัครได้อย่างอิสระ
  • แจ้งให้สมาคมทราบถึงข้อเสนองานที่ยังไม่มีผู้รับ ซึ่งมาจากสถาบันการศึกษาของสมาชิกหรือจากบุคคลโดยตรง
  • เข้าร่วมรับประทานอาหาร การประชุม 2 -4 ครั้งต่อปี
  • สามารถเลือกมีส่วนร่วมมากขึ้นโดยการให้ความช่วยเหลือด้านการอบรมแก่สมาชิกใหม่
  • มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการส่งเสริมสมาคมเช่นเดียวกันกับสมาชิกประจำ
 4. การบริหารงานด้านข้อเสนองาน

  เมื่อทางสมาคมได้รับข้อเสนองานแล้ว ไม่ว่าจะผ่านทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์ ทางสมาคมจะส่งข้อเสนองานดังกล่าวให้กับสมาชิกทุกคนสมาชิกทุกคนตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

  OFFRE d'EMPLOI

  pour Un assistant de langue de Français Langue Etrangère - FLE
  dans un lycée gouvernemental (M4,5,6)


  Lieu de travail : Nanthaburi (Bangkok) - Ecole Sribooyanoon
  Expérience souhaitée : Expérience souhaitée mais débutant accepté parlant thaïlandais
  Formation (Diplômes) : Pas d'exigence particulière
  Dates, Nbre d’heures de travail : A partir du 26 mai, 4 heures/semaine
  Salaire : 700 bahts / heure
  Elèves, classes : au total 58 élèves de M4, M5, M6

  Informations complémentaires :
  Vous travaillerez les compétences orales des élèves. Votre rôle consistera à faire vivre vos classes, à faire parler les élèves, le plus possible. L’association vous fournira un programme de cours si vous le souhaitez.

  Pour postuler à cette offre :
  Veuillez, nous adresser rapidement un email avec CV ou nous téléphoner

  Pascal Santier 08 78 11 44 04 - Porntip Tomorn 08 17 59 09 28

  เมื่อสมาชิกได้รับข้อเสนองานแล้ว สามารถสมัครได้โดยทันที

  ในกรณีที่ครูอาจารย์ในสมาคมหลายท่านสนใจข้อเสนองานเดียวกัน ทางสมาคมจะส่ง CV ทั้งหมดไปยังผู้จ้าง

  หากผู้จ้างขอให้สมาคมแนะนำสมาชิกในสมาคมให้ ทางสมาคมจะพิจารณาโดยอาศัยเกณฑ์ดังนี้

  • ความสามารถเฉพาะทางที่ตอบสนองต่อวิชา (ระดับการศึกษาและประสบการณ์ของผู้สมัคร)
  • ระดับการมีส่วนร่วมในสมาคมของสมาชิก (ในกรณีที่สมาชิกมีความสามารถในระดับเดียวกัน สมาชิกที่มีส่วนร่วมในสมาคมมากกว่าจะได้รับการพิจารณาก่อน)

  งานและกิจกรรมภายในสมาคม C.E.F ประกอบไปด้วยการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ (F.L.E) การเรียนการสอนภาษาไทยและการช่วยเหลือด้านการศึกษาอื่น ๆ ในเบื้องต้น แต่ทางสมาคมก็ให้ความสำคัญกับข้อเสนองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสามารถเฉพาะทางเช่นเดียวกัน ในขณะนี้ ทักษะอื่น ๆ ทางด้านการเรียนการสอนของครูอาจารย์ได้แก่

  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาสเปน
  • de philosophie
  • มานุษยวิทยา
  • วรรณกรรม
  • คณิตศาสตร์
  • มวยฝรั่งเศส
 5. รายได้ของสมาคม

  เงินสนับสนุนจากการได้รับชั่วโมงการสอน” (C.O.C)

  เมื่อทางสมาคมได้จัดการการว่าจ้างครูอาจารย์ไปประจำในโรงเรียนแล้ว ครูอาจารย์ท่านนี้จะต้องจ่ายเงินสนับสนุนจากการได้รับชั่วโมงการสอนให้แก่สมาคม

  การคำนวณเงินสนับสนุนจากการได้รับชั่วโมงการสอน
  จำนวนชั่วโมงการสอนรายอาทิตย์ที่ได้รับจากสมาคมคูณด้วย รายได้ต่อชั่วโมงการสอน

  C.O.C สูงสุดอยู่ที่ 4 000 บาทต่อข้อเสนองาน ซึ่งสามารถเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่ 6 เดือนหลังเริ่มการเรียนการสอน

 6. การบริหารจัดการและการส่งเสริมของสมาคม

  การบริหารจัดการ การอบรม การส่งเสริมของสมาคมอยู่ในการดูแลของสมาชิกประจำของสมาคม (โปรดดูรายชื่อผู้ลงนามในหน้านี้) ซึ่งหมายความว่า ทิศทางการทำงานและการตัดสินใจต่าง ๆ จะถูกทำร่วมกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์ในการประชุมและในการประชุมทั่วไประหว่างสมาชิกของสมาคม

  งานที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในเครือข่ายของเรา มีจุดประสงค์หลัก ๆ คือ เพื่อกระตุ้นความช่วยเหลือและสายสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างครูอาจารย์ผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส และเพื่อให้สถาบันการศึกษาหรือบุคคลเฉพาะสามารถจ้างอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศส F.L.E ที่มีความกระตือรือร้นและมีแผนการสอนที่เป็นระบบอยู่เสมอได้ง่ายขึ้น
  เครือข่ายนี้จะทำให้เราสามารถเพิ่มพูนชั่วโมงการทำงานของเราได้ และเราก็จะไม่พลาดข้อเสนองานต่าง ๆ
  ประสิทธิภาพของเครือข่ายขึ้นอยู่กับความปรารถนาของเรา กับการบอกต่อ และกับการพูดถึงมัน


ขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสมาคมของเรา

Porntip Tommorn, Laksana Yanamthong, Julien Peltier, Alexis Avedissian, Andrée King, Pascal Santier, Bénédicte Escolan-Houé, Olivier Bentajou, Stéphane Courant.

ปล.1 หากท่านต้องการเป็นสมาชิกประจำในสมาคมของเรา กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยการตอบกลับอีเมล์

ปล. 2 หากท่านรู้จักครูอาจารย์ผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่สนใจเข้าสมาคม เรายินดีต้อนรับพวกเขาเป็นอย่างยิ่ง

ปล. 3 สมาคมของเราเป็นสมาคมไม่แสงหาผลกำไร

logo CEF Thaïlande

แปลจากภาษาฝรั่งเศส โดย ณัฐดนัย ปรางค์โคกกรวด

Find us on Facebook
Are you looking for a teacher?
Do you wish to receive job offers?
Suggestions? Questions? Issues with the website?
Latest articles